ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี

Icon

รายงานประจำปี 2559 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 10.72 MB 5 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2558 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 11.22 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2557 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 33.25 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2556 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 1.60 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2555 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 1.35 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2554 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 5.32 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 2.19 MB 0 downloads

Icon

รายงานประจำปี 2552 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 2.87 MB 0 downloads

  แบบ 56-1

  Icon

  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) 4.14 MB 0 downloads

  Icon

  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) 3.06 MB 1 downloads

  Icon

  บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) 2.93 MB 1 downloads

   หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

   Icon

   หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3.02 MB 4 downloads

   Icon

   หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3.15 MB 0 downloads

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

    Icon

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3.42 MB 0 downloads

    Icon

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3.11 MB 0 downloads

    Icon

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 4.92 MB 0 downloads

    Icon

    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 5.30 MB 0 downloads

     เอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม

     Icon

     ประวัติของกรรมการ 157.73 KB 0 downloads

     Icon

     ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 120.53 KB 0 downloads

     Icon

     เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 135.95 KB 0 downloads

     Icon

     แผนที่ 498.98 KB 0 downloads

     Icon

     บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 131.02 KB 0 downloads

     Icon

     บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 128.24 KB 0 downloads

     Icon

     บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 146.98 KB 0 downloads

      การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

      Icon

      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 349.57 KB 2 downloads

      Icon

      หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 619.88 KB 0 downloads

      Icon

      แบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 431.46 KB 0 downloads

      Icon

      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 640.42 KB 0 downloads

      Icon

      หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 141.94 KB 0 downloads

      Icon

      แบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 135.03 KB 0 downloads