ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ

PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE

มอก. 128-2549

มาตรฐาน

ชั้นคุณภาพ (Classification) คสล.2 และ คสล.3
ขนาดระบุ
Nominal Diameter
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
Diameter
(mm)
ความหนา
Thick
(mm)
ความยาว
Length
(m)
300 300 50 1.00
400 400 60 1.00
500 500 70 1.00
600 600 75 1.00
800 800 95 1.00
1000 1000 110 1.00
1200 1200 125 1.00